حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/04/24 شمسی | 2024/07/14 میلادی
سوره «هود» آیات 101 الی 104

هر روز، چند آیه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات 101 الی 104

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

سوره «هود» آیات ۹۴ الی ۹۷

هر روز، یک صفحه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات ۹۴ الی ۹۷

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

سوره «هود» آیات 90 الی 93

هر روز، چند آیه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات 90 الی 93

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

سوره «هود» آیات 86 الی 89

هر روز، چند آیه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات 86 الی 89

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

سوره «هود» آیات 75 الی 78

هر روز، چند آیه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات 75 الی 78

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

سوره «هود» آیات 71 الی 74

هر روز، چند آیه با کلام حق؛

سوره «هود» آیات 71 الی 74

هر روز، چند آیه از کلام حق را به صورت متنی بخوانید.

Image